Florimond Wassenaar


mr. C.F. Wassenaar

Florimond Wassenaar (1970) werd op 13 oktober 2000 beëdigd als advocaat te Rotterdam. Hij werkte tot maart 2006 bij het toenmalige Buro voor Rechtshulp in Rotterdam. Naast het verzorgen van het gedetineerdenspreekuur in de gevangenissen van Rotterdam is hij al snel begonnen met het ontwikkelen van een vreemdelingenpraktijk. In 2006 is hij overgestapt naar het kantoor Böhler advocaten te Amsterdam (thans Prakken D’Oliveira, human rights lawyers), alwaar hij zich alleen nog maar bezig hield met het vreemdelingenrecht en het nationaliteitsrecht. Hij werkte onder andere mee aan spraakmakende zaken die behalve op het terrein van staatsveiligheid (ongewenstverklaringen) ook vanwege het nationaliteitsrecht de nodige politieke opschudding veroorzaakten.
Direct telefoonnummer 010-8208993 
Docent

Florimond is naast advocaat ook docent bij het opleidingsinstituut voor sociaal recht de OSR. Hij geeft daar cursus over de actualiteiten in vreemdelingenbewaringsrecht en algemeen regulier vreemdelingenrecht. Verder is hij lid van de adviescommissie vreemdelingenrecht van de Nederlandse orde van Advocaten. Deze adviescommissie adviseert aan overheidsorganisaties en het parlement over nieuwe wetsvoorstellen en beleidsregels op het gebied van het vreemdelingenrecht. Tenslotte is hij ook namens de Nederlandse orde van Advocaten lid van de Commissie Meijers. De Commissie Meijers brengt gevraagd en ongevraagd commentaren en adviezen uit over Europese voorstellen aangaande het strafrecht en vreemdelingenrecht aan het Nederlandse parlement, het Europees Parlement, de nationale parlementen van andere lidstaten de leden van de Nederlandse regering en aan beleidsmakers van de Europese instellingen. Florimond is lid van de subcommissie vreemdelingenrecht van de commissie Meijers.

Florimond verleent rechtsbijstand bij procedures en aanvragen in het kader van de Nederlandse nationaliteit, verblijfsvergunningen, tewerkstellingsvergunningen, visa, ongewenstverklaringen, vreemdelingenbewaring, uitzettingen en administratieve boetes bij tewerkstelling van vreemdelingen door werkgevers. Het gaat om gespecialiseerde rechtsbijstand. Zijn werk is van hoogwaardige kwaliteit vanwege de jarenlange specialisatie en intensieve studie op dit terrein. 
Wilt u meer weten of heeft u een vraag over deze onderwerpen, neemt u dan contact met hem op via zijn rechtstreekse telefoonnummer (010 8208993) of zijn e-mail (fw@ljwd.nl) . Een eerste kort gesprek aan de telefoon is gratis. Op die manier kan hij met u vast stellen of hij wat voor u kan betekenen.

Tarief

Florimond staat zijn cliënten zowel betalend als - waar mogelijk - onder een toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand) bij. Het standaard uurtarief voor particulieren van Florimond is € 225  inclusief BTW (185,95 exclusief BTW) en voor bedrijven € 302.50  inclusief BTW (€ 250 exclusief BTW). Zelfstandigen betalen het uurtarief voor particulieren. Er zijn afspraken mogelijk over een vaste prijs en onder omstandigheden een verder verlaagd uurtarief. Neemt u daarover contact met hem op.

Share by: