Erwin Dingenouts


mr. E.H.P. Dingenouts

Hebt u een geschil over de huurovereenkomst, bijvoorbeeld over de huurprijs of servicekosten, of gebreken in de woning? Wil uw werkgever u ontslaan of ontvangt u te weinig loon? Of hebt u als consument een geschil met een groot bedrijf, bijvoorbeeld uw telefoniebedrijf, energieleverancier, waterbedrijf, dan wel bij aankoop van goederen?

Met al deze vragen en nog vele andere kunt u terecht bij Erwin Dingenouts. Met zijn jarenlange ervaring bent u bij hem aan het juiste adres. Erwin is gespecialiseerd in:
Erwin is sinds 2005 advocaat, eerst bij “Rechthuys advocaten” en vanaf april 2009 bij “LJWD Advocaten”. Eerdere jarenlange juridische ervaring deed Erwin op als jurist bij een groot deurwaarderskantoor. 
Direct telefoonnummer 010-8208994 
Erwin Dingenouts is niet alleen erg ervaren in het voeren van gerechtelijke procedures, ook in het daaraan voorafgaande traject kan Erwin u bijstaan met raad en daad. Hij kan haarfijn de sterke en zwakke punten in uw zaak aanwijzen en hij zal ook vooraf eerlijk de slagingskansen met u doornemen. Eventuele schikkingsonderhandelingen kan hij uiteraard ook voor u voeren. Welke richting een zaak ook opgaat, u kunt ervan op aan dat Erwin zich volledig zal inzetten voor uw belangen.

Mocht u een laag inkomen hebben, dan hoeft dat geen beletsel te zijn voor het inhuren van de diensten van Erwin. Hij zal namelijk ook onderzoeken of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) en deze voor u aanvragen. Bent u verzekerd voor rechtsbijstand, dan hebt u vrije advocaatkeuze en kunt u hem inschakelen op kosten van uw rechtsbijstandverzekeraar.

Erwin organiseert de werkgroep Verbintenissenrecht in Rotterdam. De advocaten die onderdeel uitmaken van deze werkgroep bespreken met elkaar zaken en wisselen ervaringen met elkaar uit. Zoals blijkt uit zijn verschillende lidmaatschappen houdt Erwin zijn kennis op peil en bij de tijd. Daarnaast begeleidt hij ook op vrijwillige basis de rechtenstudenten die bij de Rechtswinkel Rotterdam werken. Bij ingewikkelde zaken staat hij ook hen (en hun cliënten) met raad en daad bij.

Lidmaatschappen:
Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)
Vereniging Rotterdamse Arbeidsrechtadvocaten (VRAA)
Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP)
Werkgroep Woonrecht Rotterdam
Werkgroep Verbintenissenrecht Rotterdam

Voorbeeldzaken Erwin Dingenouts

Nieuws

door Erwin Dingenouts 28 okt, 2017

Ook bij het sluiten van een huurovereenkomst kan de huurder dwalen. In een door Erwin behandeld geval kon de huurder zich niet inschrijven bij de gemeente op het huuradres omdat het adres niet ‘bestond’. Het kwam niet voor in het adressenregister van de gemeente, zodat de huurder zich niet in de GBA (thans BRP, Basis Register Personen) op het juiste adres kon inschrijven. Dit zorgt voor allerlei problemen, bijvoorbeeld bij het verkrijgen van toeslagen, een uitkering, en het ontvangen van post van de overheid.

 

Huurder stelt dan ook dat zij gedwaald heeft bij het aangaan van de overeenkomst. Had zij dit geweten, dan had zij de overeenkomst niet gesloten, of niet op dezelfde voorwaarden. De kantonrechter honoreert dit beroep op dwaling en verklaart dat de (gedeeltelijke) vernietiging van de overeenkomst (ter waarde van € 75,- per maand) tot aan het moment dat huurder zich wel kan inschrijven op het adres van het gehuurde, terecht is.  Hierbij is van belang dat de verhuurder een professionele verhuurder (Estate 77) is. 


Het eerste voorbeeld van een geslaagd beroep op dwaling ( in dat geval bij een energieleveringsovereenkomst ) vindt u hier .

door Erwin Dingenouts 25 okt, 2017

U hebt het misschien wel eens meegemaakt: u had een betaalachterstand, bijvoorbeeld bij Vodafone of Essent. Opeens krijgt u geen brieven meer van Vodafone, maar van Lindorff of DirectPay. Mag dat?

Het korte antwoord is: ja, dat mag. Er zijn echter wat opmerkingen bij te plaatsen.

 

Op dit moment zijn schuldopkopers en hun manier van (onbehoorlijk) incasseren van schulden veel in de publiciteit. Terzijde: een schuld is pas een schuld als u het ermee eens bent dat u het gevorderde bedrag moet betalen. Als u het geheel of gedeeltelijk oneens bent met het bedrag dat geclaimd wordt, dan is er sprake van een betwiste vordering (en dus geen schuld). Dit is van belang omdat u voor betwiste vorderingen beter geen afbetalingsvoorstellen kunt doen en u kunt deze in beginsel ook niet mee laten lopen in een schuldenregeling. Verder is dit van belang omdat u in zo’n geval er goed aan doet dat verweer zwart op wit te zetten en zo (bijv. per post/fax/e-mail) aan de schuldeiser te sturen dat u de aankomst kunt bewijzen.

 

Als een vordering op een andere schuldeiser overgaat, heet dat met een juridische term ‘cessie’. Hoewel cessie juridisch mogelijk is, moet dit wel aan een aantal formele eisen voldoen. Zo moet er minimaal sprake zijn van een ‘titel’ (koopovereenkomst), die is gesloten door een bevoegde verkoper, en er moet rechtsgeldig een ‘levering’ (overdracht) plaatsvinden. Dat laatste moet met een akte van cessie en mededeling van de cessie aan de schuldenaar, of met alleen een akte van cessie (stille cessie). In dat laatste geval is mededeling niet nodig, maar moet de akte geregistreerd zijn, of ‘authentiek’.

 

In de praktijk zien wij wel vaker dat de opkoper van een vordering in een procedure, na verweer door ons, niet aantoont dat er sprake is van een rechtsgeldige cessie. Als de rechter vaststelt dat de cessie niet genoeg is aangetoond, dan wijst de rechter de vordering af.

Een aantal gepubliceerde voorbeelden hiervan uit procedures die wij voor klanten gevoerd hebben zijn:
- Gerechtshof Den Haag (16-06-2009 –procedure gevoerd door Dingenouts, met inschakeling Bruins als procureur) – geen cessie van T-mobile naar Lindorff Purchase;

- Kantonrechter Den Haag (01-07-2010) – geen cessie van T-mobile naar Lindorff Purchase;

- Kantonrechter Rotterdam (07-03-2014) – geen cessie van Vodafone naar Intrum Justitia;

- Kantonrechter Haarlem (28-02-2017) – geen cessie van T-mobile naar Lindorff;

- Kantonrechter Rotterdam (21-08-2017) – geen cessie van T-mobile naar Direct Pay;

 

Als er sprake is van een (deels) betwiste vordering, is het vaak de moeite waard om ook formeel verweer te voeren tegen de rechtsgeldigheid van de gestelde cessie. Omdat dit nauwgezet en volhardend moet gebeuren, raden wij u aan om hiervoor een gespecialiseerde consumenten- en procesrecht advocaat in te schakelen. Vaak lijkt namelijk de eerste gedachte bij rechters te zijn (ook eens letterlijk gehoord op zitting) ‘dat zullen deze grote bedrijven toch wel goed geregeld hebben’. U kunt Merijn de Jong en Erwin Dingenouts telefonisch of per e-mail benaderen om te controleren of u een advocaat nodig hebt.

door Erwin Dingenouts 02 jun, 2017

In een procedure van advocaat Erwin Dingenouts heeft het Gerechtshof op op 9 mei 2017 een interessante uitspraak gedaan of Airbnb-verhuur, waar geen toestemming voor is gegeven, (direct) kan leiden tot een ontbinding van de huurovereenkomst.

De woningcorporatie (Woonstad) vorderde deze ontbinding, en de ontruiming van het gehuurde, wegens onderverhuur door de huurder van een sociale huurwoning via het commerciële platform Airbnb. Het Hof heeft vastgesteld dat er minimaal 42 verhuringen hebben plaatsgevonden. Dat leverde een tekortkoming aan de zijde van de huurder op. Maar het Hof benoemt een aantal relevante omstandigheden (onder nr. 26 van het arrest) die in het voordeel van de huurder moeten worden betrokken:

  •  er was geen sprake was van overlast;
  •  de woning is niet onttrokken aan de sociale woningvoorraad en de woning haar woonfunctie heeft behouden;
  •  Woonstad de woning na ontruiming aan de voorraad sociale woningen zal onttrekken, terwijl de huurder weer in aanmerking zou komen voor een sociale woning;
  •  de huurder al 22 jaar als goed huurder deze woning had bewoond;
  •  het behoud van de woning wegens psychische problematiek van de huurder onontbeerlijk is; en
  •  de huurder direct met Airbnb verhuur is gestopt na ontvangst van de brief daarover van Woonstad, en heeft toegezegd nooit meer tot dergelijke verhuur te zullen overgaan.

De conclusie is dan ook dat de ongeoorloofde airnb-verhuur in beginsel zal kunnen leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst, maar ook dat de rechter maatwerk verlangt, en (onder andere) deze bijzondere omstandigheden tot behoud van de huurovereenkomst kunnen leiden.

In eerste instantie had de kantonrechter Rotterdam met een iets andere andere motivering de ontbinding en ontruiming ook afgewezen.

door Erwin Dingenouts 07 mei, 2017

Wanneer men een andere voorstelling van zaken had bij het aangaan van een overeenkomst, heeft men gedwaald. Dit kan leiden tot het vernietigen van de overeenkomst, waardoor deze geheel of gedeeltelijk, en met terugwerkende kracht, niet meer bestaat. Ook kan de rechter de overeenkomst aanpassen om het nadeel van het aspect waarover men heeft gedwaald ‘recht te trekken’ (te compenseren).

Ook bij energieleveringsovereenkomsten kan sprake zijn van dwaling. Een goed voorbeeld daarvan vormt de procedure die Erwin Dingenouts voor de afnemer van energie voerde tegen Eneco en Stedin. Zonder het vooraf te weten moest de consument volgens de leverancier het gasverbruik voor het gehele pand betalen, en niet enkel voor zijn eigen etage. Dat leverde voor het eenpersoonshuishouden van de afnemer een onbetaalbare afrekening op. Namens de klant beriep Erwin zich op dwaling. Zowel de kantonrechter als het gerechtshof oordeelden dat er sprake is van wederzijdse dwaling. Dat betekent dat beide contractspartijen uitgingen van een andere situatie, dan de werkelijke situatie. De gevolgen daarvan blijven in dit geval voor rekening en risico van Eneco en Stedin. De consequentie hiervan is dat de afnemer de rekening niet hoeft te betalen, en het door hem (al) teveel betaalde terugkrijgt. De uitspraak van 26 maart 2013 van het gerechtshof Den Haag kunt u hier vinden.

Een tweede voorbeeld van een geslaagd beroep op dwaling (in dat geval bij een huurovereenkomst) kunt u hier vinden.

door Erwin Dingenouts 01 jan, 2017
Bewijs
De eerste hier te noemen procedure betrof een arbeidszaak over een kwestie waarbij de werkgever zich beriep op een schriftelijke opzegging van de werknemer van de arbeidsovereenkomst. De werknemer werd bijgestaan door Erwin Dingenouts. De werknemer stelde zich op het standpunt dat de schriftelijke opzegging niet van hem afkomstig was, maar dat hij zijn handtekening op een leeg vel papier had gezet, en de getypte tekst waaruit de opzegging zou blijken, er later boven was geplaatst.

Na bewijslevering via het horen van getuigen en een deskundigenonderzoek door TNO naar (de verschillen in ouderdom van) de met penneninkt geschreven datum en handtekening op het door de werkgever aan de onderzoeker verstrekte origineel, heeft de kantonrechter geoordeeld dat de werknemer erin is geslaagd te bewijzen dat de verklaring boven de handtekening van de werknemer is gezet. Daarmee kwam vast te staan dat de werknemer de arbeidsovereenkomst niet had opgezegd, en werden de vorderingen van de werknemer toegewezen.

Klik hier  voor het tussenvonnis waarin het oordeel over het slagen in de bewijsopdracht is gegeven. Dit betreft het vierde van in totaal zes vonnissen in deze procedure. Het eerste vonnis kunt u  hier  vinden, het tweede  hier , het derde  hier , het vijfde  hier , en het zesde en laatste vonnis kunt u  hier  vinden.

Ontslag op staande voet
Het tweede voorbeeld betreft een procedure waarbij de werkgever ontslag op staande voet had gegeven aan de werknemer. De werknemer werd bijgestaan door Erwin Dingenouts. De werknemer bestreed de rechtsgeldigheid van het ontslag op staande voet, waarbij onder andere van belang was dat de door de werkgever verzonden brief niet door de werknemer was ontvangen. De kantonrechter heeft de werknemer in eerste instantie in het gelijk gesteld, en de vordering van de werknemer (verklaring voor recht dat het ontslag niet rechtsgeldig was en geldvordering inzake o.a. de gefixeerde schadevergoeding) grotendeels toegewezen. De werkgever ging in hoger beroep. In hoger beroep heeft het gerechtshof de uitspraak van de kantonrechter bekrachtigd en overwogen dat de werkgever er niet in is geslaagd te bewijzen dat de aangetekend verzonden ontslagbrief (tijdig) aan de werknemer is aangeboden op de wijze die daartoe ter bestemming is voorgeschreven. Het arrest van het gerechtshof is hier te vinden.

door Erwin Dingenouts 04 dec, 2016
Ontbinding en ontruiming
Deze kwestie betreft een verstekvonnis waartegen verzet werd ingesteld door de huurder, bijgestaan door Erwin Dingenouts. De verhuurder had ontbinding en ontruiming van de huurwoning gevorderd wegens huurachterstand. De (hoogte van de) huurachterstand werd door huurder betwist in de verzetprocedure, terwijl ook werd aangevoerd dat de huurbetaling werd opgeschort vanwege achterstallig onderhoud. Nu in de verzetprocedure kwam vast te staan dat in de verstekprocedure geen ontbinding en ontruiming zou zijn toegewezen door de rechter indien de verhuurder (en haar gemachtigde) een juiste huurachterstand zouden hebben vermeld in de dagvaarding, althans de vordering op de eerste zittingsdag zouden hebben verminderd, oordeelde de kantonrechter dat het verstekvonnis op dit punt zou worden vernietigd en de ontbinding en ontruiming van de baan zouden zijn. Hierna hebben partijen uiteindelijk overeenstemming bereikt, en werd de schikking waaruit volgde dat de huurder een bedrag van de verhuurder zou ontvangen, in een eindvonnis opgenomen.

Huurverhoging
Een woningcorporatie vorderde van haar huurder een kleine huurachterstand, welke bestond uit de huurverhoging. Namens de huurder heeft Erwin Dingenouts aangevoerd dat niet aan de eisen voor een correcte aanzegging van een huurverhoging was voldaan. Omdat de huurverhoging niet op de juiste wijze was aangezegd, werd de vordering door de kantonrechter afgewezen .


door Erwin Dingenouts 01 nov, 2016

Ook na fors tijdsverloop kan nog verzet tegen een verstekvonnis (dat is een vonnis in een procedure waarbij de gedaagde niet in de procedure is verschenen) worden ingesteld, zolang de verzetstermijn niet is gaan lopen. In deze zaak is op 19 november 1992 een verstekvonnis gewezen. Na 13 jaar, op 15 december 2005, stelt de klant met behulp van Erwin Dingenouts verzet in. Omdat de rechtbank niet meer over de oorspronkelijke dagvaarding van de bank beschikt, maar die dagvaarding wel nodig is om de vordering te kunnen beoordelen, krijgt de bank de gelegenheid om die dagvaarding in het geding te brengen. De bank beschikt echter niet meer over dit stuk. De kantonrechter vernietigt vervolgens het gewezen verstekvonnis. Ook bij een oud vonnis is het dus nog zaak goed te bekijken of de mogelijkheid van verzet openstaat, en zo ja, dan tijdig verzet in te stellen. 

Zie over oude vorderingen en oude vonnissen verder het artikel op onze website. 


door Erwin Dingenouts 02 jan, 2016
Een moeder en haar 13-jarige dochter stonden vreemd te kijken toen de tandarts bij een controlebezoek zomaar de, nog maar kort geleden aangebrachte, beugel verwijderde. De tandarts vond dat zij dit kon doen, omdat een rekening nog onbetaald was. Ondanks dat de tandarts de beugel had verwijderd, bleef het zorgcentrum bovendien aanspraak maken op betaling van de factuur. Klanten waren juist van mening dat zij schade hadden geleden welke vergoed diende te worden. Namens klantenheeft Erwin Dingenouts een tuchtrechtelijke procedure gevoerd tegen de tandarts bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. De klacht is gegrond verklaard en de tandarts kreeg een waarschuwing .
Na deze uitspraak is een schikkingsovereenkomst tussen partijen getroffen naar tevredenheid van de klanten van Erwin.


Share by: