Energie en water


Energie en water 

Geschillen tussen particulieren en energiebedrijven vormen een vreemde eend in de bijt in het overeenkomstenrecht. Hoewel het hier veelal gaat om situaties waarbij er sprake is van een overeenkomst (net als in het reguliere overeenkomstenrecht) geldt als bijzonderheid dat er specifieke energieregelgeving (Elektriciteitswet 1998, de Gaswet, en de Warmtewet alsmede daaruit voortvloeiende secundaire regelgeving) bestaat in Nederland.

Op de nakoming van die specifieke regelgeving ziet de Autoriteit Consument en Markt (ACM) toe. Zo nodig treedt de ACM handhavend op. Voor geschillen met de netbeheerder wegens schending van die specifieke (publieke) regelgeving bestaat een afzonderlijke procedure bij de ACM. Afhankelijk van het geschil kan derhalve gekozen worden voor het voorleggen van het geschil aan ofwel de rechter, ofwel de ACM.

Er is meestal overigens nog een derde keuze mogelijk, namelijk dat het geschil voor te leggen is aan de geschillencommissie Energie en Water.
De keuze kan van vele omstandigheden afhangen, zoals onder andere: de vaste lijn in de jurisprudentie van de desbetreffende instantie en de 
daaruit gedestilleerde inschatting van de slagingskans; de doorloopsnelheid van zaken en/of de mogelijkheid van een spoedprocedure; (de afwezigheid van) proceskostenrisico; de kosten van de procedure. Het is in alle gevallen verstandig u eerst voor te laten lichten door een ter zake deskundige advocaat voordat u een keuze maakt (in het geval u voornemens bent zonder advocaat te procederen). 

U kunt hiertoe contact opnemen met Erwin Dingenouts.

Ook in het geval er afsluiting van energielevering of waterlevering dreigt, is het van belang direct rechtshulp in te schakelen. Hoe sneller, hoe groter de kans dat afsluiting voorkomen kan worden. In situaties waarin er een verstekvonnis bestaat (en u dus niet in de procedure bent verschenen) gaat er bovendien op enig moment een korte termijn van 4 weken lopen waarbinnen u alsnog zelf een verzetprocedure moet starten als u het niet eens bent met die uitspraak. Na die termijn kunt u bezwaren tegen het vonnis in beginsel niet meer inhoudelijk door de rechter laten toetsen. Ook hier is het dus zaak snel een advocaat in te schakelen.

Nieuws en ontwikkelingen

Nieuws

door Erwin Dingenouts 02 nov, 2017

Of u die kosten moet betalen, hangt af van verschillende dingen. Zoals of er wel of geen overeenkomst is afgesloten; en of u zelf om de afsluiting verzoekt of dat de netbeheerder u wil afsluiten omdat er geen actieve gasleveringsovereenkomst bekend is op ‘uw aansluiting’.

 

Aansluitovereenkomst

Als u een gasleveringsovereenkomst en aansluit- en transportovereenkomst hebt voor uw gasaansluiting, dan kan  het zijn dat u de kosten moet betalen voor afsluiting en verwijdering. Dat staat dan vaak in de algemene voorwaarden van de netbeheerder. Het uitgangspunt hierbij is beschreven op Consuwijzer . Er kunnen redenen zijn waarom de algemene voorwaarden niet (meer) tegen u kunnen worden ingeroepen, al zult u daar wel beargumenteerd een beroep op moeten doen.

Als u geen gasleveringsovereenkomst meer wilt, en die dus opzegt en geen nieuwe sluit, dan is daarmee uw aansluiting nog niet afgesloten. De mogelijkheid tot gasafname bestaat dan nog. Omdat de netbeheerder geen gas mag leveren, zal de netbeheerder u aanschrijven dat u een gasleveringsovereenkomst met een leverancier zult moeten aangaan om niet afgesloten te worden, en dat als u dat niet doet de netbeheerder tot afsluiting zal moeten overgaan. Als u in zo’n geval akkoord bent met de afsluiting door de netbeheerder, dan is het van belang dat u de netbeheerder gelegenheid geeft tot de afsluiting. Doet u dat niet, dan moet de netbeheerder een vordering bij de rechter instellen om uw woning binnen te treden en de meter te mogen weghalen en de aansluiting te verzegelen. Dit met alle extra kosten van dien. Als u de netbeheerder vrijwillig toegang geeft zodat deze aan zijn verplichting kan voldoen tot afsluiting van de gasaansluiting zodat de netbeheerder niet meer (ongewild) kan optreden als leverancier, dan valt te betogen dat u daarvoor geen kosten verschuldigd bent.

 

Geen aansluitovereenkomst

Dit laatste valt nog overtuigender te verdedigen indien u helemaal nooit contractant bent geweest. Dat kan het geval zijn als u verhuist naar een woning en bijvoorbeeld wel een elektriciteitsleveringscontract afsluit, maar geen gasleveringscontract. Voor de gasaansluiting bent u dan nooit contractant geweest.

 

Acceptatie offerte

Als u de netbeheerder vraagt om een afsluiting/verwijdering en u krijgt vervolgens een offerte van de netbeheerder en u accepteert deze,  is de situatie anders. De netbeheerder kan zich dan op het standpunt stellen dat u de offerte hebt geaccepteerd zodat een (afzonderlijke) overeenkomst tot stand is gekomen. Om die reden kunt u dan verplicht zijn het geoffreerde bedrag te betalen.

 

Consumentenbescherming

In veel van de verschillende gevallen kunt u zich op diverse beschermende bepalingen in het (algemene) consumentenrecht beroepen. Een van de voorbeelden daarvan betreft een uitspraak van de geschillencommissie Energie . In dat bindend advies oordeelt de commissie dat de overeenkomst een overeenkomst van opdracht is, die de consument te allen tijde mag opzeggen zonder schadevergoeding te hoeven betalen.

 

Als er maar een klein onderdeel van de situatie wijzigt, bijvoorbeeld in de bewoordingen van de door u gevoerde correspondentie, of in de persoon of aard van de persoon (huurder of eigenaar), kan de beantwoording van de vragen al anders komen te liggen. Om hiervan een voorbeeld te geven: zodra u aan de netbeheerder schrijft dat u de overeenkomst wil opzeggen, zou de rechter daaruit kunnen afleiden dat u zelf (ook) vindt dat er sprake is van een overeenkomst.

 

De tactiek/aanvliegroute bij de aanpak van dit vraagstuk is dus van groot belang. Het is dan ook zaak dat u zich tijdig laat informeren en adviseren door een advocaat op het gebied van energierecht en consumentenrecht. U bent daarvoor bij Erwin Dingenouts aan het goede adres.

door Erwin Dingenouts 14 jul, 2017
Er is inderdaad sprake van enige consumentenbescherming voor (kleine) bedrijven bij elektriciteitslevering en gaslevering. De diverse bepalingen in deze wetten die de kleinverbruiker moeten beschermen gelden namelijk voor aansluitingen tot 3x80A (elektriciteit) en met een totale maximale capaciteit van ten hoogste 40m3 per uur (gas).

Dat speelt bijvoorbeeld een rol bij informatieverplichtingen van de leverancier, bij discussies over voortzetting van overeenkomsten, tarieven, verbruik, meterstanden, opzegging/beëindiging van contracten en levering, en boetes die de leverancier het bedrijf in rekening brengt.

Als kleine ondernemer/MKB-er met aansluitingen tot bovengenoemde maximumgrenzen is het verstandig dat u zich hiervan bewust bent. Dit te meer nu het voorkomt dat leveranciers in zakelijke contracten en algemene voorwaarden, en bij geschillen, hiermee niet altijd volledig rekening houden. Algemene voorwaarden kunnen vanwege de extra bescherming gemakkelijker onredelijk worden beschouwd zodat de leverancier hierop geen beroep mag doen.

Indien u nadere advisering of rechtsbijstand bij een geschil met een energieleverancier wenst, kunt u daarvoor Erwin Dingenouts inschakelen.
door Erwin Dingenouts 10 jul, 2017
Op de levering van water zien deels andere wettelijke regels dan op de levering van nutsvoorzieningen als elektriciteit, gas en warmte. Toch komen de uitgangspunten in grote lijnen overeen en is de aanpak voor de consument en zijn advocaat bij geschillen met de verschillende nutsleveranciers in grote lijnen hetzelfde.

Ook de afnemer van water is een consument die door het consumentenrecht wordt beschermd. Daarnaast is er regelgeving waardoor waterafsluitingen niet in alle gevallen zijn toegestaan. Ook hanteert de Geschillencommissie Water (voorheen geschillencommissie Energie en Water) dezelfde ‘methode Vink’ (zie hier voor uitleg) als de geschillencommissie Energie.

In 2016 is hierover nog een proefprocedure gevoerd, waarin Evides betoogde dat de commissie de methode Vink niet meer op waterlevering, althans op levering door Evides, zou moeten toepassen. De geschillencommissie heeft echter geoordeeld in haar bindend advies van 5 april 2016 dat die methode Vink van toepassing blijft, en ook de normale verjaringsregels. Die laatste termijn is bij waterlevering weliswaar ‘gewoon’ 5 jaar, maar voor energielevering, waar de verjaringstermijn 2 jaar is, kan die overweging van extra belang zijn.
door Erwin Dingenouts 16 jun, 2017
> De oorspronkelijke energiebedrijven met alles in 1 hand (bemeting, levering en transport) zijn uit elkaar getrokken en zijn aparte bedrijven: een vergunninghoudende leverancier, een netbeheerder en een meetbedrijf. De netbeheerder is een lokale monopolist. De netbeheerder mag geen energie leveren.
> De vordering (van de energieleverancier) tot betaling van de koopprijs voor levering van elektriciteit, gas en warmte verjaart in het geval de koper een consument is na twee jaar.
> De vordering (van de netbeheerder) ter zake transport- en aansluitkosten vervalt na twee jaar.
> De vaste lijn in de jurisprudentie van de geschillencommissie Energie en Water ('methode Vink' genoemd) ingeval van jarenlang schatten van meterstanden valt als volgt samen te vatten: Het energiebedrijf dient ten minste 1 x in de 3 jaar de meterstanden daadwerkelijk op te nemen. Is dit niet gebeurd en blijkt uit op enig moment kenbaar geworden meterstanden dat meer dan drie jaar achtereen het verbruik te laag is geschat, dan dient het verbruik over alle jaren waarin schatting plaatsvonden te worden herverdeeld. De kosten van levering van energie zijn slechts invorderbaar over de recentste drie jaren.
> Algemene voorwaarden zijn van toepassing indien de afnemer daarmee heeft ingestemd. Indien met toepassing van algemene voorwaarden is ingestemd, maar die voorwaarden niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst ter hand zijn gesteld, dan zijn de bepalingen uit die voorwaarden te vernietigen (o.a. door middel van een buitengerechtelijke verklaring).
> Leg meterstanden altijd goed vast. Dat kan bij aanvang van bewoning (na koop of huur) bijvoorbeeld schriftelijk in een opleveringsrapport. Verder kunt u een foto maken van de meterstanden. Het is dan nuttig dat u een krant van de dag waarop u de foto maakt erbij houdt (met de datum leesbaar op de foto), en dat u de meterstand en het meternummer leesbaar op de foto plaatst. 
> Ingeval u geen 'slimme meter' hebt, is het van belang dat u ervoor zorgt dat u bewijsbaar de meterstanden bij begin en einde van de levering, en tussendoor jaarlijks, hebt doorgegeven. Veelal is het met dat doel het gemakkelijkst om dit online door te geven en te controleren dat u een bevestigingsmail met daarin de doorgegeven meterstanden ontvangt van de leverancier of netbeheer/meetbedrijf.


Hier enige voorbeelden van uitspraken op onderhavig rechtsterrein:

Kantonrechter Haarlem, 28-12-2011, LJN: BV0329 : Nu Oxxio zich bedient van telefonische contractsluiting met voice logs als bewijst, dient zij ervoor zorg te dragen dat ook de –toegestane- mondelinge opzeggingen deugdelijk worden geregistreerd. Enkele betoog van Oxxio dat opzegging onbekend is, baat haar niet. Vergoeding voor energieleveranties uit hoofde van ongerechtvaardigde verrijking in dit geval niet redelijk en schade kan niet zonder meer worden gesteld op factuurbedrag.

Kantonrechter Assen: 15-11-2011, LJN: BU9407 : Extreem hoge elektriciteitsnota: energieleverancier mag het gebruik niet baseren op evident onjuiste meterstanden die de netbeheerder weigert te corrigeren.

Kantonrechter Middelharnis, 14-11-2011, LJN: BU6285 : Koop op afstand, artikel 7:46c tweede lid aanhef en onder a BW, verwijzing in bevestigingsbrief naar productvoorwaarden op achterzijde waarin afkoelingsperiode is vermeld is niet op duidelijke en begrijpelijke wijze. geen ongerechtvaardigde verrijking, omstandigheid dat eiseres te vroeg is begonnen met switchproces komt voor haar eigen rekening en risico.

Rechtbank 's-Gravenhage, 05-10-2011, LJN: BU3707: Vraag is of telefonisch een overeenkomst tot energielevering tot stand is gekomen. De rechtbank is van oordeel dat een dergelijke overeenkomst niet tot stand is gekomen, gelet op de inhoud van de opname van een gedeelte van het telefoongesprek, het tempo van het gesprek alsmede hetgeen gedaagde onweersproken heeft gesteld omtrent de inhoud van het gesprek voordat de opname werd gestart. Het bestaan van een overeenkomst kan ook niet worden afgeleid uit het feit dat gedaagde niet heeft gereageerd op door de energiemaatschappij aan haar gezonden brieven. Geen sprake van ongerechtvaardigde verrijking van gedaagde, nu niet is komen vast te staan dat aan haar energie is geleverd.

Kantonrechter Amsterdam, 20-04-2011, LJN: BU2117: Overeenkomst tot levering gas en elektriciteit. Vordering tot betaling. Beroep van leverancier op actievoorwaarden wordt afgewezen omdat deze niet bij sluiten van de overeenkomst bekend zijn gemaakt. Leverancier heeft mogelijk bijgedragen aan voortijdige beëindiging van overeenkomst, zodat geen aanspraak kan worden gemaakt op opzegvergoeding.
door Erwin Dingenouts 07 mei, 2017

Wanneer men een andere voorstelling van zaken had bij het aangaan van een overeenkomst, heeft men gedwaald. Dit kan leiden tot het vernietigen van de overeenkomst, waardoor deze geheel of gedeeltelijk, en met terugwerkende kracht, niet meer bestaat. Ook kan de rechter de overeenkomst aanpassen om het nadeel van het aspect waarover men heeft gedwaald ‘recht te trekken’ (te compenseren).

Ook bij energieleveringsovereenkomsten kan sprake zijn van dwaling. Een goed voorbeeld daarvan vormt de procedure die Erwin Dingenouts voor de afnemer van energie voerde tegen Eneco en Stedin. Zonder het vooraf te weten moest de consument volgens de leverancier het gasverbruik voor het gehele pand betalen, en niet enkel voor zijn eigen etage. Dat leverde voor het eenpersoonshuishouden van de afnemer een onbetaalbare afrekening op. Namens de klant beriep Erwin zich op dwaling. Zowel de kantonrechter als het gerechtshof oordeelden dat er sprake is van wederzijdse dwaling. Dat betekent dat beide contractspartijen uitgingen van een andere situatie, dan de werkelijke situatie. De gevolgen daarvan blijven in dit geval voor rekening en risico van Eneco en Stedin. De consequentie hiervan is dat de afnemer de rekening niet hoeft te betalen, en het door hem (al) teveel betaalde terugkrijgt. De uitspraak van 26 maart 2013 van het gerechtshof Den Haag kunt u hier vinden.

Een tweede voorbeeld van een geslaagd beroep op dwaling (in dat geval bij een huurovereenkomst) kunt u hier vinden.


Share by: