Inkomenseis eindelijk soepeler

  • door Marianne Wiersma
  • 28 mrt, 2017

Terugkijktermijn flexibel inkomen wordt 1 jaar

Bij brief van 23 februari 2017 aan de Tweede Kamer heeft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie meegedeeld de inkomenseis voor gezinshereniging te zullen versoepelen. Referenten die niet beschikken over een arbeidscontract dat op het moment van de aanvraag om gezinshereniging nog ten minste een jaar geldig is, kunnen voortaan ook aan het inkomensvereiste voldoen als zij in het jaar voorafgaand aan de aanvraag voldoende hebben verdiend en nog voor ten minste een half jaar werk hebben. Voor referenten met een arbeidscontract van korter dan een jaar en enig arbeidsverleden is dit een belangrijke vooruitgang.

Terugkijktermijn 1 jaar / 3 jaar
De nieuwe terugkijktermijn van één jaar is een aanvulling op de terugkijktermijn van drie jaar van artikel 3.75 lid 3 Vreemdelingenbesluit 2000 en zal niet alleen van toepassing zijn bij gezinshereniging, maar ook in andere situaties waarin een vreemdeling aan het inkomensvereiste dient te voldoen.

De aangekondigde wijziging is inmiddels vastgelegd in het nieuwe artikel 3.24b Voorschrift Vreemdelingen :

"In aanvulling op artikel 3.75, eerste lid, van het Besluit, zijn in het kader van verblijf als familie- of gezinslid middelen van bestaan verkregen uit arbeid in loondienst eveneens duurzaam, indien op het tijdstip waarop de aanvraag is ontvangen of de beschikking wordt gegeven een aaneengesloten periode van een jaar voldoende middelen van bestaan uit arbeid in loondienst zijn verworven en de middelen van bestaan nog zes maanden beschikbaar zijn."

Arrest Khachab
De versoepeling van het inkomensvereiste is een rechtstreeks gevolg van het arrest Khachab van het Hof van Justitie EU van 6 juli 2016 (C-558/14, JV 2016/171 nt M. Wiersma, ECLI:EU:C:2016:285) en de daarop volgende uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 6 juli 2016, 201504802/1/V3, JV 2016/226 en 21 september 2016 (201504802/1/V1, JV 2016/289 nt M. Wiersma, ECLI:NL:RVS:2016:2588).

Ruimhartige interpretatie nieuwe regel vereist
Problematisch aan de nieuwe regeling is dat het inkomen nog voor zes maanden beschikbaar dient te zijn. Referenten met een uitzend- of nulurencontract voldoen in beginsel niet aan deze voorwaarde omdat zij niet over een urengarantie beschikken. Zij vallen dan weer terug op artikel 3.75 lid 3 Vreemdelingenbesluit, dat de eis dat het inkomen nog zes maanden beschikbaar is niet (meer) kent. Maar over de uitleg van de woorden “beschikbaar zijn” zal het laatste woord nog niet zijn gezegd. Bij een ruimhartige interpretatie - vereist op grond van niet alleen het arrest Khachab maar ook het arrest Chakroun (HvJEU 4 april 2010, C-578/08, JV 2010/177 nt C.A. Groenendijk) - kan ook het inkomen van flexwerkers met een arbeidscontract zonder urengarantie dat nog zes maanden geldig is als "beschikbaar" gelden.

Inkomenseis terugkerende expats
In de brief van 23 februari 2017 aan de Tweede Kamer heeft de Staatssecretaris ook toegezegd het middelenvereiste voor terugkerende expats te versoepelen. De positie van een Nederlandse expat die geen arbeidsovereenkomst van minstens één jaar heeft, zal aan de hand van individuele omstandigheden worden beoordeeld. Omdat de Nederlandse expat wellicht niet goed op de hoogte is van de mogelijkheid tot het leveren van maatwerk bij deze beoordeling, belooft de Staatssecretaris gerichtere voorlichting te zullen geven.

Marianne Wiersma , advocaat

wiersma@inigo.nl

 

Nieuws

door Merijn de Jong 11 aug, 2017

Per 1 juli 2017 hebben burgemeesters meer bevoegdheden gekregen om woonoverlast aan te pakken. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld geluidsoverlast, stank, vervuiling van de omgeving of intimidatie van omwonenden. De overlast moet ernstig en structureel zijn.

Wat kan de burgemeester?

De burgemeester kan een ‘gedragsaanwijzing’ opleggen. Dat houdt een verplichting in om het gedrag aan te passe n. Er kan daarbij ook een verbod worden opgelegd: bijvoorbeeld om bezoekers te ontvangen of een bepaalde bezoeker te ontvangen. Zo nodig legt de burgemeester een ‘last onder dwangsom’ op. Dat wil zeggen dat de bewoner een dwangsom moet betalen als de aanwijzing niet wordt nageleefd.

Kan dat nu al?

De wet is wel veranderd, maar gemeenten moeten eerst nog een eigen verordening vaststellen. Daarna moet de burgemeester beleidsregels vaststellen waarin duidelijk wordt gemaakt in welke gevallen de burgemeester de nieuwe bevoegdheden gaat gebruiken. De verwachting is, dat de meeste gemeenten dit wel gaan doen, in elk geval de grote steden.

Wat kan ik doen als mijn buurman overlast geeft?

Als u ernstige en structurele overlast hebt van uw buren, en praten helpt niet meer, kunt u verschillende dingen doen. Om te beginnen kunt u natuurlijk melding maken bij de politie, en eventueel bemiddeling via de wijkagent vragen. In veel gemeenten zijn ook buurtbemiddelaars actief. Dat zijn vaak organisaties van vrijwilligers die getraind zijn om te bemiddelen bij conflicten tussen buren. (Zie bijvoorbeeld hier voor een buurtbemiddelingsbureau in Rotterdam) Als bemiddeling ook niet meer helpt, kunt zou u een aanvraag kunnen indienen bij de gemeente om een gedragsaanwijzing op te leggen op grond van de wet aanpak woonoverlast. Daarvoor is wel vereist dat de gemeente de hierboven beschreven stappen heeft gezet van verordening en beleidsregels. Tegen een afwijzing van uw aanvraag kunt u bezwaar maken binnen zes weken na verzending van de beslissing.

Wat kan ik nog meer doen?

Als u en uw buren van dezelfde verhuurder de woning huren, kunt u ook van uw verhuurder verlangen dat hij ingrijpt. Uw verhuurder is namelijk verplicht om u het ‘rustig woongenot’ van de woning te verschaffen. Bij overlast kan de verhuurder de overlastgever aanspreken, omdat deze zich dan niet gedraagt als een goed huurder.

De laatste mogelijkheid is dat u naar de civiele rechter stapt en vraagt aan de rechter om uw buren te verbieden nog overlast te veroorzaken. De rechter kan daar ook een dwangsom aan verbinden. Dit is echt een laatste redmiddel, want in die situatie rust de hele bewijslast op u. Ook als u een gunstig vonnis krijgt, moet een deurwaarder daarna kunnen vaststellen dat uw buren het vonnis niet naleven, omdat zij anders de dwangsom niet verbeuren. Het is daarom maar de vraag of dit een oplossing biedt.

Erwin Dingenouts en Merijn de Jong kunnen u zowel helpen met een bezwaarzaak tegen een weigering van de gemeente of verhuurder om uw buren aan te pakken, als met een eventuele civiele procedure. Neemt u contact op met een van hen voor het bespreken van de mogelijkheden.
door Erwin Dingenouts 19 jul, 2017

Vaak is de zaak dan in het verre verleden voor de rechter geweest. Die heeft een verstekvonnis uitgesproken (waarbij de gedaagde dus niet is verschenen in de procedure en geen verweer heeft gevoerd). Maar het is de schuldeiser daarna niet gelukt om de hele vordering te incasseren.. Het gebeurt dan ook wel, dat de vordering daarna wordt overgenomen door een opkoper. Die opkoper heeft dan een incassobureau of deurwaarderskantoor op de zaak gezet om het vonnis weer actief te gaan incasseren nadat dat vele jaren op de plank heeft gelegen. De laatste tijd zien wij weer dat Schuman Incasso & Gerechtsdeurwaarders hierbij geregeld betrokken is.

 

In beginsel is er uiteraard niks mis met het incasseren van een toegewezen verstekvonnis. U dient er echter wel op te letten dat wanneer u alsnog inhoudelijk verweer wilt voeren tegen de vordering, u dan tijdig in verzet moet gaan. Dat kan alleen maar door een dagvaarding te laten uitbrengen. De verzettermijn is nu 4 weken, maar bij vonnissen van voor 1 januari 2002 is de verzettermijn slechts 14 dagen!

 

Wanneer u te maken krijgt met een eerste brief of ambtelijk stuk van een deurwaarder na vele jaren, is het doorgaans verstandig om NIET direct te reageren, maar eerst rechtshulp te zoeken. Door te reageren zult u namelijk de verzettermijn van 14 dagen laten beginnen, als deze nog niet is gestart.

 

Wanneer het vonnis ouder is dan 20 jaar kan het recht het te incasseren verjaard zijn. Dat is met name het geval wanneer geen schriftelijke meldingen zijn verstuurd vanuit de schuldeiser waaruit blijkt dat zij betaling van de vordering wenst. Â Vaak is na het verloop van vele jaren het rentedeel van de vordering hoog opgelopen. Wanneer er sprake is van (contractuele) rente geldt in beginsel een verjaringstermijn voor die rente van 5 jaar. Als het vonnis (deels) verjaard is of andere kosten worden gevorderd waar geen recht op bestaat, kan sprake zijn van een onrechtmatige executie van het vonnis.

 

Wanneer u advies nodig hebt over dit soort situaties, kunt u contact opnemen met Merijn de Jong of Erwin Dingenouts .

 

door Erwin Dingenouts 14 jul, 2017
Vanaf 1 juli 2016 (Wet doorstroming huurmarkt 2015) is het mogelijk om woningen tijdelijk te verhuren zonder dat de huurder zich bij het einde van de bepaalde tijd op huurbescherming kan beroepen. Dit kan voor maximaal 2 jaar bij ‘zelfstandige’ woonruimte (met eigen voorzieningen) en maximaal 5 jaar bij ‘onzelfstandige’ woonruimte (met gedeelde voorzieningen). Opzegging is aan het einde van de bepaalde tijd niet nodig, maar wel is een schriftelijke kennisgeving nodig voor het einde van de huur. De huurder mag tussentijds opzeggen, ook al is in het contract bepaald dat dit niet mag. Als na afloop van de bepaalde tijd opnieuw een huurovereenkomst wordt aangegaan met dezelfde huurder, wordt die laatste overeenkomst opgevat als een verlenging voor onbepaalde tijd van de eerste huurovereenkomst.

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft in verband met de wetswijziging een nieuw model huurovereenkomst woonruimte opgemaakt. Dat model bevat 4 opties voor wat betreft duur van het contract. Het valt echter te betwijfelen of de 2e optie (onbepaalde tijd met een minimum van 12 maanden) bij de rechter stand kan houden wanneer de huurder toch tussentijds opzegt. Dit lijkt immers in strijd met de wet.

Als u als verhuurder precies wilt weten hoe u zo veilig mogelijk een contract voor bepaalde tijd afsluit en uitvoert, of wanneer u als huurder te maken krijgt met een geschil over een huurovereenkomst voor bepaalde tijd, kunt u daarvoor huurrechtadvocaten Merijn de Jong en Erwin Dingenouts benaderen.
door Erwin Dingenouts 14 jul, 2017
Er is inderdaad sprake van enige consumentenbescherming voor (kleine) bedrijven bij elektriciteitslevering en gaslevering. De diverse bepalingen in deze wetten die de kleinverbruiker moeten beschermen gelden namelijk voor aansluitingen tot 3x80A (elektriciteit) en met een totale maximale capaciteit van ten hoogste 40m3 per uur (gas).

Dat speelt bijvoorbeeld een rol bij informatieverplichtingen van de leverancier, bij discussies over voortzetting van overeenkomsten, tarieven, verbruik, meterstanden, opzegging/beëindiging van contracten en levering, en boetes die de leverancier het bedrijf in rekening brengt.

Als kleine ondernemer/MKB-er met aansluitingen tot bovengenoemde maximumgrenzen is het verstandig dat u zich hiervan bewust bent. Dit te meer nu het voorkomt dat leveranciers in zakelijke contracten en algemene voorwaarden, en bij geschillen, hiermee niet altijd volledig rekening houden. Algemene voorwaarden kunnen vanwege de extra bescherming gemakkelijker onredelijk worden beschouwd zodat de leverancier hierop geen beroep mag doen.

Indien u nadere advisering of rechtsbijstand bij een geschil met een energieleverancier wenst, kunt u daarvoor Erwin Dingenouts inschakelen.
door Erwin Dingenouts 12 jul, 2017

Een bindend advies kon namelijk alleen door de rechter worden vernietigd, als de inhoud of de manier waarop deze tot stand was gekomen, door de rechter als onaanvaardbaar werd beschouwd. U kunt daarbij denken aan een ernstig gebrekkige motivering of schending van fundamentele beginselen van een behoorlijk procesrecht (zoals het beginsel van hoor- en wederhoor). Deze manier van toetsen door de rechter wordt ook wel ‘marginale toetsing’ genoemd.

Maar nu is dat anders. Als gevolg van een Europese richtlijn (de ADR-richtlijn) is er vanaf 9 juli 2015  voor de consument een mogelijkheid bijgekomen om een bindend advies op inhoudelijke gronden door de rechter te laten vernietigen. Kort samengevat komt dat argument erop neer dat de geschillencommissie niet voorbij mag gaan aan ‘dwingend’ consumentenrecht ten nadele van de consument. Dwingend recht wil zeggen dat je in een contract daarvan niet kunt afwijken. Er is bij consumenten op veel onderdelen sprake van dwingend recht, bijvoorbeeld:  

·      informatieverstrekking,

·      contractsluiting,

·      te leveren kwaliteit,

·      ontbinding overeenkomst.

Op al dit soort punten is er dus een kans dat u met succes naar de rechter kunt om het bindend advies aan te vechten.

U kunt Merijn de Jong en Erwin Dingenouts vragen om advies en rechtsbijstandverlening inzake vernietiging van een bindend advies. Indien u een rechtsbijstandverzekering hebt die het geschil dekt, bent u vrij in het kiezen van uw advocaat die dan door uw verzekeraar betaald zal moeten worden (zie voor meer informatie daarover hier ).

door Erwin Dingenouts 10 jul, 2017
Op de levering van water zien deels andere wettelijke regels dan op de levering van nutsvoorzieningen als elektriciteit, gas en warmte. Toch komen de uitgangspunten in grote lijnen overeen en is de aanpak voor de consument en zijn advocaat bij geschillen met de verschillende nutsleveranciers in grote lijnen hetzelfde.

Ook de afnemer van water is een consument die door het consumentenrecht wordt beschermd. Daarnaast is er regelgeving waardoor waterafsluitingen niet in alle gevallen zijn toegestaan. Ook hanteert de Geschillencommissie Water (voorheen geschillencommissie Energie en Water) dezelfde ‘methode Vink’ (zie hier voor uitleg) als de geschillencommissie Energie.

In 2016 is hierover nog een proefprocedure gevoerd, waarin Evides betoogde dat de commissie de methode Vink niet meer op waterlevering, althans op levering door Evides, zou moeten toepassen. De geschillencommissie heeft echter geoordeeld in haar bindend advies van 5 april 2016 dat die methode Vink van toepassing blijft, en ook de normale verjaringsregels. Die laatste termijn is bij waterlevering weliswaar ‘gewoon’ 5 jaar, maar voor energielevering, waar de verjaringstermijn 2 jaar is, kan die overweging van extra belang zijn.
door Erwin Dingenouts 16 jun, 2017
> De oorspronkelijke energiebedrijven met alles in 1 hand (bemeting, levering en transport) zijn uit elkaar getrokken en zijn aparte bedrijven: een vergunninghoudende leverancier, een netbeheerder en een meetbedrijf. De netbeheerder is een lokale monopolist. De netbeheerder mag geen energie leveren.
> De vordering (van de energieleverancier) tot betaling van de koopprijs voor levering van elektriciteit, gas en warmte verjaart in het geval de koper een consument is na twee jaar.
> De vordering (van de netbeheerder) ter zake transport- en aansluitkosten vervalt na twee jaar.
> De vaste lijn in de jurisprudentie van de geschillencommissie Energie en Water ('methode Vink' genoemd) ingeval van jarenlang schatten van meterstanden valt als volgt samen te vatten: Het energiebedrijf dient ten minste 1 x in de 3 jaar de meterstanden daadwerkelijk op te nemen. Is dit niet gebeurd en blijkt uit op enig moment kenbaar geworden meterstanden dat meer dan drie jaar achtereen het verbruik te laag is geschat, dan dient het verbruik over alle jaren waarin schatting plaatsvonden te worden herverdeeld. De kosten van levering van energie zijn slechts invorderbaar over de recentste drie jaren.
> Algemene voorwaarden zijn van toepassing indien de afnemer daarmee heeft ingestemd. Indien met toepassing van algemene voorwaarden is ingestemd, maar die voorwaarden niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst ter hand zijn gesteld, dan zijn de bepalingen uit die voorwaarden te vernietigen (o.a. door middel van een buitengerechtelijke verklaring).
> Leg meterstanden altijd goed vast. Dat kan bij aanvang van bewoning (na koop of huur) bijvoorbeeld schriftelijk in een opleveringsrapport. Verder kunt u een foto maken van de meterstanden. Het is dan nuttig dat u een krant van de dag waarop u de foto maakt erbij houdt (met de datum leesbaar op de foto), en dat u de meterstand en het meternummer leesbaar op de foto plaatst. 
> Ingeval u geen 'slimme meter' hebt, is het van belang dat u ervoor zorgt dat u bewijsbaar de meterstanden bij begin en einde van de levering, en tussendoor jaarlijks, hebt doorgegeven. Veelal is het met dat doel het gemakkelijkst om dit online door te geven en te controleren dat u een bevestigingsmail met daarin de doorgegeven meterstanden ontvangt van de leverancier of netbeheer/meetbedrijf.


Hier enige voorbeelden van uitspraken op onderhavig rechtsterrein:

Kantonrechter Haarlem, 28-12-2011, LJN: BV0329 : Nu Oxxio zich bedient van telefonische contractsluiting met voice logs als bewijst, dient zij ervoor zorg te dragen dat ook de –toegestane- mondelinge opzeggingen deugdelijk worden geregistreerd. Enkele betoog van Oxxio dat opzegging onbekend is, baat haar niet. Vergoeding voor energieleveranties uit hoofde van ongerechtvaardigde verrijking in dit geval niet redelijk en schade kan niet zonder meer worden gesteld op factuurbedrag.

Kantonrechter Assen: 15-11-2011, LJN: BU9407 : Extreem hoge elektriciteitsnota: energieleverancier mag het gebruik niet baseren op evident onjuiste meterstanden die de netbeheerder weigert te corrigeren.

Kantonrechter Middelharnis, 14-11-2011, LJN: BU6285 : Koop op afstand, artikel 7:46c tweede lid aanhef en onder a BW, verwijzing in bevestigingsbrief naar productvoorwaarden op achterzijde waarin afkoelingsperiode is vermeld is niet op duidelijke en begrijpelijke wijze. geen ongerechtvaardigde verrijking, omstandigheid dat eiseres te vroeg is begonnen met switchproces komt voor haar eigen rekening en risico.

Rechtbank 's-Gravenhage, 05-10-2011, LJN: BU3707: Vraag is of telefonisch een overeenkomst tot energielevering tot stand is gekomen. De rechtbank is van oordeel dat een dergelijke overeenkomst niet tot stand is gekomen, gelet op de inhoud van de opname van een gedeelte van het telefoongesprek, het tempo van het gesprek alsmede hetgeen gedaagde onweersproken heeft gesteld omtrent de inhoud van het gesprek voordat de opname werd gestart. Het bestaan van een overeenkomst kan ook niet worden afgeleid uit het feit dat gedaagde niet heeft gereageerd op door de energiemaatschappij aan haar gezonden brieven. Geen sprake van ongerechtvaardigde verrijking van gedaagde, nu niet is komen vast te staan dat aan haar energie is geleverd.

Kantonrechter Amsterdam, 20-04-2011, LJN: BU2117: Overeenkomst tot levering gas en elektriciteit. Vordering tot betaling. Beroep van leverancier op actievoorwaarden wordt afgewezen omdat deze niet bij sluiten van de overeenkomst bekend zijn gemaakt. Leverancier heeft mogelijk bijgedragen aan voortijdige beëindiging van overeenkomst, zodat geen aanspraak kan worden gemaakt op opzegvergoeding.
door Erwin Dingenouts 15 jun, 2017

Als een student een opleiding of cursus volgt en deze – om welke reden dan ook – voortijdig beëindigt, wil het opleidingsinstituut meestal dat het volledige lesgeld alsnog betaald wordt, of weigert zij het vooruit betaalde lesgeld terug te betalen. Dit met een beroep op de algemene voorwaarden waarin dit is opgenomen.

 

In de rechtspraak is uitgemaakt dat een onderwijsovereenkomst een overeenkomst van opdracht is. Dat soort overeenkomsten kan de opdrachtgever (in dit geval de student) altijd opzeggen. De student hoeft daarbij geen schadevergoeding te betalen maar hoeft in beginsel alleen loon te betalen voor al geleverde diensten.

 

In dit soort situaties kan de consument/ex-student dus vaak kansrijk verweer voeren of zelfs geld terug vorderen.

Hoewel de rechter in veel gevallen uit eigen beweging moet onderzoeken of de algemene voorwaarden (on)geldig zijn, is het zeker van nut om in een dergelijke procedure door een deskundige advocaat te worden bijgestaan. Dan kan de uitspraak voor de student zelfs nog gunstiger uitvallen, zoals bijvoorbeeld in de uitspraak van de kantonrechter Rotterdam van 21 oktober 2016 waarbij de vordering van NCOI grotendeels werd afgewezen.


Voor advies of rechtsbijstand kunt u altijd contact opnemen met Merijn de Jong en Erwin Dingenouts .
door Inigo Advocaten 02 jun, 2017

 

Ik ben gevraagd in mijn hoedanigheid als historicus te reflecteren op dit kantoor, Inigo Advocaten, op deze nieuwe, prachtige locatie, met de Maas voor de deur, en in deze prachtige stad Rotterdam. En ik heb, naast dat ik via Annemarie Dammann over de nodige inside information beschik, ook even op de website van Inigo Advocaten gekeken, waarop staat:  “Hét Rotterdamse kantoor voor migratierecht”, en vallen dan woorden als vreemdelingen & inburgering. Dat getuigt in deze tijden, van moed, om je als advocatenkantoor te associëren en te profileren met dit soort inmiddels beladen termen.

Vroeger

En als historicus vraag ik mij dan af hoe het vroeger dan zat in een stad als Rotterdam, met migranten en vreemdelingen. Nou, ik kan u nu reeds melden dat Rotterdam daar in het verleden een flinke portie van heeft gehad. Ik baseer me dan even op het boek uit 1998 onder redactie van o.a. Paul van de Laar, onze stadshistoricus, met de titel Bestemming Rotterdam. Vier eeuwen migratie . En dat boek beschrijft dat sinds het ontstaan van Rotterdam in de tweede helft van de Middeleeuwen, hier zich voortdurend groepen mensen uit andere regio’s hebben gevestigd.

Vluchtelingen

Een van de eerste grote golven betrof de periode van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1588 en 1795): vluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden, gekoppeld aan de val van Antwerpen in 1585. Het ging om meer dan 150.000 Zuid-Nederlandse immigranten die zich vestigden in de Noordelijke Nederlanden, waaronder uiteraard ook Rotterdam.  De vluchtelingen - lutheranen, calvinisten en doopsgezinden - wamen overigens niet alleen uit Antwerpen, maar ook uit als steden als Gent en Brugge. Mede dankzij deze vluchtelingen groeide het aantal inwoners van Rotterdam tussen 1561 en 1622 van 7000 naar bijna 20.000.

Hugenoten

Vervolgens ontving Rotterdam de hugenoten die na de herroeping van het Edict van Nantes in 1685 om religieuze redenen uit Frankrijk werden  verdreven. En in de 17e maar ook 18e eeuw kwamen hier ook heel veel Engelsen en Schotten heen. En vanaf het begin van de 17e eeuw ook veel Sefardische Joden uit Spanje en Portugal - dan denkt u wellicht ook  aan Baruch Spinoza,  een van Nederlands bekendste filosofen, en van Sefardisch-Joodse afkomst. En in de boeken van de Rotterdamse gereformeerde kerkenraad lezen we in dezelfde periode, zo rond 1600 dat er af en toe,  en ik citeer,  “moren” en “swartinnen” worden gedoopt. Kortom, de multiculturele samenleving avant la lettre

door Erwin Dingenouts 02 jun, 2017

In een procedure van advocaat Erwin Dingenouts heeft het Gerechtshof op op 9 mei 2017 een interessante uitspraak gedaan of 'airbnb' verhuur, waar geen toestemming voor is gegeven, (direct) kan leiden tot een ontbinding van de huurovereenkomst.

De woningcorporatie (Woonstad) vorderde deze ontbinding, en de ontruiming van het gehuurde, wegens onderverhuur door de huurder van een sociale huurwoning via het commerciële platform Airbnb. Het Hof heeft vastgesteld dat er minimaal 42 verhuringen hebben plaatsgevonden. Dat leverde een tekortkoming aan de zijde van de huurder op. Maar het Hof benoemt een aantal relevante omstandigheden (onder nr. 26 van het arrest) die in het voordeel van de huurder moeten worden betrokken:

  •  er was geen sprake was van overlast;
  •  de woning is niet onttrokken aan de sociale woningvoorraad en de woning haar woonfunctie heeft behouden;
  •  Woonstad de woning na ontruiming aan de voorraad sociale woningen zal onttrekken, terwijl de huurder weer in aanmerking zou komen voor een sociale woning;
  •  de huurder al 22 jaar als goed huurder deze woning had bewoond;
  •  het behoud van de woning wegens psychische problematiek van de huurder onontbeerlijk is; en
  •  de huurder direct met Airbnb verhuur is gestopt na ontvangst van de brief daarover van Woonstad, en heeft toegezegd nooit meer tot dergelijke verhuur te zullen overgaan.

De conclusie is dan ook dat de ongeoorloofde airnb-verhuur in beginsel zal kunnen leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst, maar ook dat de rechter maatwerk verlangt, en (onder andere) deze bijzondere omstandigheden tot behoud van de huurovereenkomst kunnen leiden.

In eerste instantie had de kantonrechter Rotterdam met een iets andere andere motivering de ontbinding en ontruiming ook afgewezen.

Meer posts
Share by: