Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Inigo Advocaten

De algemene voorwaarden liggen voor u in de wachtkamer klaar voor medeneming en/of inzage, en u kunt deze tevens op de website lezen. De voorwaarden worden op uw verzoek aan u toegezonden. Nieuwe versies van deze voorwaarden worden automatisch van toepassing op lopende opdrachtovereenkomsten.

A. UITVOERING OPDRACHT
1. De door mij in verband met de opdracht te verrichten werkzaamheden beogen u te adviseren, van rechtskundige bijstand te voorzien of, indien van toepassing, tot het resultaat te leiden zoals omschreven wordt in mijn bevestigingsbrief.
2. Ik zal mij inspannen om dit resultaat te bereiken maar garandeer niet, dat dit resultaat zal kunnen worden bereikt.
3. Het kantoor Inigo Advocaten is een samenwerkingsverband van zelfstandig werkende advocaten die de advocatenpraktijk als natuurlijk persoon of in een rechtspersoon uitoefenen. Dienstverlening van een advocaat geschiedt op basis van een tot stand gekomen inspanningsovereenkomst tussen de betreffende advocaat of de rechtspersoon waarin de advocaat zijn praktijk uitoefent en de cliënt. U gaat géén overeenkomst met het samenwerkingsverband aan.
4. Ik zal de opdracht persoonlijk uitvoeren. Bij de uitvoering van mijn werkzaamheden zal ik mij alleen door uw belang laten leiden, zulks met inachtneming van de geldende regelgeving, waaronder de gedragsregels voor advocaten, verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Daarbij zal ik handelen op een wijze als van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht. Indien ik het verantwoord en/of wenselijk acht, dat ik mij bij de uitvoering van mijn werkzaamheden door anderen (deurwaarder uitgezonderd) laat bijstaan, dan zal ik dat niet doen dan na van u verkregen toestemming.
5. Ik zal u op de hoogte houden van de ontwikkelingen, voortgang en wijzigingen in de zaak.

B. OPZEGGEN VAN DE OPDRACHT
1. U kunt de opdracht steeds opzeggen.
2. Ik kan de overeenkomst niet opzeggen, tenzij wegens gewichtige redenen, of wanneer ik op redelijke gronden niet bereid ben de opdracht volgens uw wensen uit te voeren. Dergelijke omstandigheden kunnen zich onder andere voordoen indien wij zodanig van mening verschillen over de aanpak van de zaak dat het niet langer zinvol is dat ik de werkzaamheden voortzet. 
3. In beide gevallen, zal ik u op basis van de bestede uren een einddeclaratie zenden.

C. FINANCIËLE AFSPRAKEN 
1. In de bevestigingsbrief worden de financiële afspraken met u bevestigd. Onderstaande afspraken gelden slechts wanneer dit niet anders is overeengekomen. Redenen om af te wijken zijn bijvoorbeeld dat bijzondere expertise is vereist, de spoedeisendheid of complexiteit van de zaak.
2. Ik heb u gewezen op de mogelijkheden van gefinancierde rechtsbijstand. Voor meer informatie heb ik u verwezen naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org.
3. Indien u niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt en/of hier nadrukkelijk zelf van af ziet, bedraagt mijn honorarium in beginsel € 235,00 per uur voor rechtspersonen en anderszins beroeps- /bedrijfsmatige opdrachtverlening, exclusief belaste en onbelaste verschotten en omzetbelasting, en € 235,00 inclusief omzetbelasting voor consumenten exclusief belaste en onbelaste verschotten. Verschotten zijn de voor u door mij gedane uitgaven, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten. 
4. Tijd wordt geschreven in eenheden van vijf minuten voor alle werkzaamheden die zijn toegespitst op de opdracht. 
5. Ik zal u zo tijdig mogelijk waarschuwen indien mijn werkzaamheden de vooraf begrote tijd overschrijden. In dat geval kunt u met mij contact opnemen over de voortzetting of een tussentijdse beëindiging van de opdracht. Zonder bericht van uw zijde ga ik ervan uit dat u akkoord gaat met de voortzetting van de opdracht.
6. U ontvangt van mij periodiek, doch in elk geval elke zes maanden, een declaratie voor de door mij verrichte werkzaamheden inclusief de door mij voor u gedane uitgaven.
7. De declaraties dienen door u binnen 14 dagen te zijn voldaan, zonder aftrek, korting of verrekening.
8. Indien u als rechtspersoon en/of of beroeps/bedrijfsmatig handelend opdrachtgever de declaratie(s) niet (tijdig) voldoet, bent u na aanmaning en aanzegging een bedrag van 10% van de openstaande declaraties verschuldigd, onverminderd de verschuldigdheid van de factuur en de vordering tot nakoming van die betalingsverplichting door de advocaat. Voorts komen alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten voor uw rekening. 

De hoogte van de verschuldigde buitengerechtelijke (incasso) kosten wordt gesteld op een minimum van 20% van de openstaande declaratie(s) met een minimumbedrag van € 100,00 per openstaande declaratie. Deze bedragen zijn excl. BTW.

D. AANSPRAKELIJKHEID
1. Mijn aansprakelijkheid voor eventuele beroepsfouten is in zijn totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (beroeps-) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald met inbegrip van het bedrag van het eigen risico.
2. Indien om welke reden ook geen uitkering krachtens de in het eerste lid van dit artikel bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vijfmaal het door mij in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag exclusief verschotten en omzetbelasting, tot een maximum van € 10.000,00.
3. Alle vorderingsrechten of andere bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens de advocaat, dan wel het samenwerkingsverband of de werknemers, terzake van door deze verrichte werkzaamheden, vervallen één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten of bevoegdheden, onverminderd de verplichting binnen bekwame tijd te klagen als bepaald in art. 6:89 BW.  

E. AFGIFTE EN ARCHIVERING VAN HET DOSSIER
1. Na sluiting van de zaak wordt het dossier twee maanden fysiek bewaard. Daarna wordt het dossier digitaal gearchiveerd. Ik ben daarbij niet aansprakelijk voor verlies of zoekraken van stukken.
2. U kunt tot twee maanden na sluiting een verzoek indienen tot afgifte van het fysieke (papieren) dossier en/of originele stukken. Ingeval u specifieke stukken wenst af te halen, dient u hiertoe zelf een afspraak te maken. Hierna is, tot minimaal zeven jaar na sluiting van het dossier, uitsluitend verstrekking van een digitale kopie mogelijk. 
3. In alle gevallen behoud ik mij het recht voor pas tot afgifte van het dossier, of een kopie daarvan, over te gaan wanneer alle openstaande en niet-betwiste nota's aan mijn kantoor zijn voldaan.

F. KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING ADVOCATUUR
4. Mijn kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. De klachtenregeling ligt ter inzage op het kantoor en beschrijft de interne klachtenprocedure. Deze procedure houdt in dat u uw klachten eerst aan mij kenbaar maakt. Wanneer dit geen bevredigend resultaat heeft, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van mijn kantoor mr. M.C. de Jong (Indien mr. M.C. de Jong uw zaak behandelt, is mr. J. Luscuere de waarnemend klachtenfunctionaris.) Slaagt mijn kantoor er niet in uw klachten te verhelpen dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van deze opdracht, inclusief alle declaratiegeschillen worden door deze commissie beslecht overeenkomstig een eigen reglement, dat eveneens op het kantoor ter inzage ligt. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet dat reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door het kantoor wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de commissie stort. Doet hij dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van en zakelijk cliënt, dan voorziet het reglement in arbitrage.
5. Meer informatie over de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur kunt u bij mijn kantoor opvragen of via www.geschillencommissie.nl.
6. De toepasselijkheid van het reglement van de Geschillencommissie Advocatuur komt tot stand door toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de opdrachtovereenkomst. 

G. TOEPASSELIJK RECHT
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Tenzij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing is en op de Geschillencommissie een beroep wordt gedaan, zullen geschillen worden beslecht door de rechtbank te Rotterdam. 
3. Indien ik als eisende partij optreed, zal ik in afwijking hiervan bevoegd zijn om het geschil aanhangig te maken bij de voor u in aanmerking komende buitenlandse rechter.Share by: